19th KELI INTERNATIONAL KALAMELA

a festival of arts

KELI International Kalamela Committee
KELI EXECUTIVE

Name
Designation
Phone
Email
Deepa Menon President KELI +41 78 649 16 76 president@keliswiss.org
Jijin Rajagopalan Secretary KELI +41 76 713 61 12 secretary@keliswiss.org
Ajay Chandran Nair Treasurer KELI +41 78 890 85 57 ajaynchandran@gmail.com

Kalamela Committee

Name
Committee
Phone
Email
Jose Veliyath General Convenor +41 78 675 75 63 jveliyath@yahoo.com
Prashanth K T Registration Convenor +41 77 968 60 50 prashanth.kt@hotmail.com